Aangepast op 15-03-2024

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Topsjop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Topsjop.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en die in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Topsjop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Topsjop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Topsjop.nl zijn vrijblijvend en Topsjop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Topsjop.nl. Topsjop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Topsjop.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en verwijderingsbijdrage (waar van toepassing) maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 2. Topsjop.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Uw bestelling wordt in alle gevallen pas afgeleverd als de betaling door Topsjop.nl ontvangen is.

Artikel 4 – Levering

 1. De door Topsjop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 2. Annulering van bestellingen kan alleen na schriftelijke bevestiging van Topsjop.nl. In geval van annulering van de opdracht door de klant, zullen, wanneer het pakket reeds naar de klant is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden, is de annulering van de bestelling kosteloos.

 3. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de rekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2.

 4. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

 5. Mocht een bestelling verzonden zijn maar niet aankomen, of beschadigd aankomen, dan kan de klant geen schadevergoeding of vervangende producten van Topsjop.nl eisen, tenzij de klant voor een verzekerde verzending heeft gekozen. Topsjop.nl doet haar best alle bestellingen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Topsjop.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant Topsjop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het artikel wordt geacht hierna niet verder gebruikt te worden.

 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal Topsjop.nl bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Zie artikel 12 voor het retourrecht.

 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de klant te wijten is of anderszins voor rekening en risico van de klant is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor rekening van de klant worden hersteld/vervangen.

Artikel 7 – Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Topsjop.nl, dan wel tussen Topsjop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Topsjop.nl, is Topsjop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Topsjop.nl.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

 1. Topsjop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

 2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

 3. Topsjop.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden met uitzondering van de volgende gevallen:
  - Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist;
  - Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
  - Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole;
  - Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant.

 4. Topsjop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Topsjop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Topsjop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Topsjop.nl en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 - Diversen

 1. Indien de klant aan Topsjop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Topsjop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Topsjop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan zijn bestellingen dienen te worden gezonden.

 2. Wanneer door Topsjop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Topsjop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Topsjop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Topsjop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 – Retourneren

 1. De klant heeft het recht door Topsjop.nl geleverde artikelen binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of ingevuld retourformulier.

 2. Wanneer de door Topsjop.nl afgeleverde artikelen niet binnen de in art. 12.1 gestelde termijn zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd door de klant.

 3. Klanten dienen in alle gevallen zelf de kosten voor het retourneren van een bestelling te dragen.

 4. Alleen artikelen die ongebruikt, inclusief onbeschadigde productverpakking, met alle toebehoren, handleiding(en), opvulmateriaal binnen in de productverpakking, in de staat verkeren waarin zij ontvangen zijn, en met de kopie-factuur en retourformulier zijn teruggezonden, worden door Topsjop.nl als retourzending geaccepteerd.

 5. Het product dient stevig verpakt, en met voldoende beschermend materiaal te worden geretourneerd. Een verzendlabel mag niet op de productverpakking worden geplakt. 

 6. Indien de artikelen voldoen aan de retourneringsvoorwaarden (art. 12.5 en 12.6), betaalt Topsjop.nl het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug, doch uiterlijk binnen veertien dagen na retourontvangst van de artikelen. Topsjop.nl wacht met het terugboeken van een betaling tot de artikelen daadwerkelijk retour zijn ontvangen.

 7. Indien een bestelling retour wordt geaccepteerd neemt Topsjop.nl alle kosten, ook de gemaakte verzendkosten van de heenzending van de bestelling, voor haar rekening.

 8. Indien niet de volledige bestelling wordt geretourneerd, dan worden de verzendkosten van de heenzending niet terugbetaald. Ook kan een korting op de verzendkosten van de heenzending door een uiteindelijk lager bestelbedrag komen te vervallen.

 9. Het aankoopbedrag wordt niet terugbetaald indien de retourzending niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.

 10. Indien Topsjop.nl een product ontvangt dat niet aan de retourvoorwaarden voldoet, is terugzending van het product aan de klant mogelijk na ontvangst van een vergoeding voor de verzendkosten. De klant wordt hierbij schriftelijk in de gelegenheid gesteld om binnen 30 dagen de verzendkosten voor een terugzending te voldoen. Na ontvangst van het bedrag van de verzendkosten vindt de terugzending plaats.