Aangepast op 26-10-2020

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Topsjop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Topsjop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Topsjop worden bedongen, worden evenzeer bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Topsjop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Topsjop zijn vrijblijvend en Topsjop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Topsjop. Topsjop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Topsjop dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verwijderingsbijdrage (waar van toepassing) maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Topsjop biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Uw bestelling wordt in alle gevallen pas afgeleverd als de betaling door Topsjop ontvangen is.

Artikel 4 – Levering

 1. De door Topsjop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Topsjop. In geval van annulering van de opdracht door afnemer, zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos.
 3. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2
 4. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 5. Mocht uw bestelling verzonden zijn maar niet aankomen, of beschadigd aankomen. Dan kunt u geen schadevergoeding of vervangende producten van Topsjop eisen, tenzij u voor een verzekerde verzending heeft gekozen. We doen wel ons best alle bestellingen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Topsjop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Topsjop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het artikel mag dan ook niet verder gebruikt worden.
 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.
 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor uw rekening worden hersteld/vervangen.

Artikel 7 – Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Topsjop, dan wel tussen Topsjop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Topsjop, is Topsjop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Topsjop.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

 1. Topsjop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
 2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
 3. Topsjop zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen. Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist; Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole; Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Topsjop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Topsjop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Topsjop en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 - Diversen

 1. Indien u aan Topsjop schriftelijk opgave doet van een adres, is Topsjop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Topsjop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Topsjop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Topsjop deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Topsjop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Topsjop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Topsjop is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 - Afkoelingsperiode

 1. De afnemer heeft het recht door Topsjop geleverde artikelen binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of ingevuld retourformulier.
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Topsjop de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de afnemer heeft aangegeven de artikelen te willen retourneren. Topsjop zal wel wachten met het terugboeken van een betaling tot de artikelen daadwerkelijk retour zijn ontvangen.
 3. Geopende producten, beschadigde producten, producten met beschadigde verpakking, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode.
 4. Voor producten die Topsjop met een beroep op de afkoelingsperiode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u gedurende 30 dagen de gelegenheid om het product, op eigen rekening, bij Topsjop af te halen of zorg te dragen voor een verzendvergoeding voor de retourzending.
 5. Wanneer de door Topsjop afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Artikel 13 - Retourrecht en kosten

 1. De afnemer heeft het recht door Topsjop geleverde artikelen binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
 2. Voor klanten binnen Nederland: Indien een bestelling redelijkerwijs niet aan de verwachtingen van de afnemer voldoet zal Topsjop de verzendkosten voor het retourneren van de bestelling, indien gewenst door de afnemer op zich nemen. De afnemer krijgt hiervoor een retourlabel en dient deze zelf uit te printen, en het pakket op een postkantoor te brengen.
 3. Klanten buiten Nederland dienen in alle gevallen zelf de kosten voor het retourneren van een bestelling te dragen.
 4. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Topsjop de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 5. Indien een complete bestelling retour wordt geaccepteerd zal Topsjop alle kosten, dus ook de gemaakte verzendkosten terugbetalen.
 6. Wordt een bestelling niet compleet geretourneerd dan worden de verzendkosten niet terugbetaald en kan de korting op de verzendkosten (of gratis verzending) door een lager bestelbedrag komen te vervallen.
 7. Wanneer de door Topsjop afgeleverde artikelen niet binnen de "30 dagen" van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
 8. Alleen artikelen die ongebruikt, inclusief onbeschadigde productverpakking, compleet, dus met alle toebehoren, handleiding(en), opvulmateriaal binnen in de productverpakking, in dezelfde staat verkeren als waarin dit ontvangen is, en met de kopie-factuur of retourformulier zijn teruggezonden, worden door ons als niet besteld beschouwd. (Bij al onze producten is het mogelijk om het product uit te pakken en te testen zonder de originele productverpakking te beschadigen.)
 9. Het product dien na retour ontvangst als nieuw verkoopbaar te zijn, en mag daarom ook niet ruiken naar rook of parfum. 
 10. Het product dient in een stevig verzenddoosje, en met voldoende beschermend materiaal (bijvoorbeeld bubbelplastic of een oude krant) te worden geretourneerd. Een verzendlabel mag dus niet direct op de productverpakking worden geplakt. 
 11. Indien een product niet retour wordt geaccepteerd dan kan dat tegen vergoeding van de verzendkosten van €6,95 indien gewenst opnieuw worden opgestuurd naar de klant.